Du kan ansöka om en änglagåva.
Exempel på en Änglagåva kan vara kostnader för föreningsmedlemskap eller terminsavgifter, lägerkostnader, kostnader för inköp av nödvändig utrustning eller andra kostnader som möjliggör och/eller främjar utövandet, och som kan ta talangen och ambitionen till nya höjder.

Ansökningar som kommer in ska gälla barn som inte ännu fyllt 18 år. Fyller barnet 18 år efter ansökningsperiodens slut och innan årsdagen/utdelning så godkänner vi det. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. På årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april, kommer Ebbas Änglar att tillkännage vem eller vilka som valts ut till att få en änglagåva. Mottagaren kan vara anonym.

Ansökningsperiod 1 september – 31 december.

Vänligen observera att eleven/barnet och dess vårdnadshavare kommer att kontaktas om barnet är ett av de barn som kan vara aktuellt för att erhålla en änglagåva.

Vänligen bifoga personbevis för barnet i fråga samt för vårdnadshavare tillsammans med annat relevant underlag som styrker ert behov av en änglagåva till ansökan. Ansökan som är ofullständigt ifylld eller saknar personbevis kan inte handläggas.

Ansökan och bilagor kan inte returneras. Vi sparar uppgifterna under ansökningsprocessen. Vi raderar personuppgifter senast efter 12 månader efter att beslut om Änglagåva förmedlas. Dock sparas uppgifter om de som har erhållit en Änglagåva från stiftelsen som underlag för vår redovisning, i enlighet med Bokföringslagen.

Änglagåva kommer att delas ut i anslutning till årsdagen av Ebbas bortgång den 7 april. Du är välkommen att ansöka om en änglagåva flera år i rad.

Vänligen observera att inga kontanta medel utbetalas. Dokumentation som styrker förenings-, termins-, eller andra avgifter, såsom fakturor eller likvärdigt kommer att begäras in för handläggning när du erhållit ett besked om änglagåva.

Stiftelsen Ebbas Änglar förbehåller sig rätten att kontakta den enhet som är aktuell i ansökan (förening, skola, företag etc) för kontroll.

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

När du lämnar personuppgifter till stiftelsen Ebbas Änglar vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerat om. När du som sökande skickar in din ansökan om Änglagåva till stiftelsen Ebbas Änglar lämnar du ut uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter utgör ett register i stiftelsen som innehåller personuppgifter.

Personuppgifter som du lämnar i ansökan, eller som registreras i övrig inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige för stiftelsen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Genom underskrift på stiftelsens ansökningsblankett godkänner sökanden att de personuppgifter som lämnas i ansökan får behandlas av oss. Personuppgifter kan komma att kompletteras under ansökningsprocessen genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt stadgar och gällande lagar. Vi raderar personuppgifter senast efter 12 månader efter att beslut om Änglagåva förmedlas. Dock sparas uppgifter om de som har erhållit en Änglagåva från stiftelsen som underlag för vår redovisning, i enlighet med Bokföringslagen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen har i register kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till Ebbas Änglar, adress, eller via mail till info@ebbasanglar.se. Dit kan du också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Ansökan

Hur gör jag min ansökan?

Du kan välja att ladda ner ansökan, fylla i och skicka till oss.

Ladda ner ansökan

Efter att du laddat ner och fyllt i din ansökan skickar du den till insamlingsstiftelsen på följande adress:

Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar
c/o Åkerlund
Essingestråket 44
112 66  Stockholm

Du kan välja att fylla i den elektroniskt.

  • Barnet

  • Förälder/lärare/ledare

  • Skola/Idrottsklubb

  • Beskrivning

  • Motivering

  • Bilaga

    Har du någon bilaga, så kan du ladda upp den här.
  • Jag intygar...