Så här behandlar vi dina personuppgifter

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
När du lämnar personuppgifter till stiftelsen Ebbas Änglar vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerat om. När du som sökande skickar in din ansökan om Änglagåva till stiftelsen Ebbas Änglar lämnar du ut uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter utgör ett register i stiftelsen som innehåller personuppgifter.

Personuppgifter som du lämnar i ansökan, eller som registreras i övrig inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige för stiftelsen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Genom underskrift på stiftelsens ansökningsblankett godkänner sökanden att de personuppgifter som lämnas i ansökan får behandlas av oss. Personuppgifter kan komma att kompletteras under ansökningsprocessen genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt stadgar och gällande lagar. Vi raderar personuppgifter senast efter 12 månader efter att beslut om Änglagåva förmedlas. Dock sparas uppgifter om de som har erhållit en Änglagåva från stiftelsen som underlag för vår redovisning, i enlighet med Bokföringslagen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen har i register kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till Ebbas Änglar, adress, eller via mail till info@ebbasanglar.se. Dit kan du också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.